مسیریابی ثنا ثمین

بازی برای کودکان و نوجوانانن مخصوصا دختر های سرزمینمان ایران طراح یشده است که میتواند با مراحل زیادی که برایش طراحی شده موجب سرگرمی شود. در این بازی کاربر باید از مسیر های مشخض شده و پیچ در پیچ عبور کرده و در نهایت به آنسوی هزارتو رسیده و از مرحله رد شده و بهمرحله بعدی بازی راه پیدا میکند. هر مرحله دارای زمان و امتیاز های مشخصی است که بر جذابیت بازی میافزاید

گالری تصاویر