ایملو دارای بخش های متعددی است ما هدف کلی برنامه آموزش است. درس نامه هایی در موضوع های متفاوت و آزمون هایی در همین راستا برای تثبیت انچه آموخته شده. ایملو دارای یک کتابخانه مرجع برای موضوع های مد نظر برنامه است که میتوان از درس نامه های آن استفاده کرد که این درس نامه ها به زبان های فارسی و انگلیسی هستند. بخش نمونه سوالات قبلی در صفحه اول برنامه به چشم میخورد که با مراجعه به آن میتوان دریافت که منونه سوال های دفعه قبل چه بوده اند. همچنین درسنامه ها را میتوان پرینت گرفت تا سهولت در مطالعه داشته باشیم.

گالری تصاویر